Lejebetingelser

De informationer som er beskrevet på denne side er generelle for alle vores udlejningsbåde, og skal læses grundigt inden man forespørger en booking. Det er låners eget ansvar at sætte sig ind i gældende regler for leje af båd hos Kalhøj Boatcharter.


1. RESERVATION / BETALING / AFBESTLLING:

Reservationen bliver bindende ved rettidig indbetaling af depositum – normalt senest 8 dage efter reservationen. Depositum udgør 25% af bådlejen – restbeløbet forfalder 4 uger før overdragelsen af båden. Lejeaftalen er kun bindende for Kalhøj Boatcharter, såfremt de anførte betalingsfristelser overholdes. Såfremt bestilling af en båd sker senere end 4 uger inden lejeperiodens begyndelse, skal hele lejebeløbet indbetales samtidig med at kontrakten returneres. De indbetalte beløb fortabes ved afbestilling samt ved misligholdelse af betalingsvilkårene, med mindre årsagen falder indenfor rammerne af en tegnet afbestillingsforsikring. Aflyser lejer et påbegyndt lejemål refunderes ingen del af lejebeløbet, medmindre årsagen falder inden for rammerne af en tegnet rejseforsikring.

2. PRISERNE:

Bådpriserne dækker én uges bådleje – med plads til max specificeret antal personer. Kalhøj Boatcharter tager forbehold for trykfejl.

3. OVERTAGELSE / AFLEVERING:

Overtagelse sker normalt kl. 14.00-16.00. Aflevering sker kl. 10.00 med tilbagekomst til havnen aftenen før. Tidspunkterne fremgår af ordrebekræftelsen. Ved for sen tilbagelevering er lejer indforstået med at der opkræves dobbeltleje for hver påbegyndt 24 timer. Efterlader lejer båden i anden havn uden accept fra Kalhøj Boatcharter, skal lejer refundere Kalhøj Boatcharter de omkostninger, som der er ved at få fartøjet bragt til aftalte afleveringshavn. Perioden mellem aflevering af båden til de nye lejere skal overtage den, er forbeholdt rengøring, eftersyn og eventuelt reparationer etc. Ved overdragelsen af båden vil lejer få udleveret en udstyrsliste, som bedes gennemgået grundigt – også for at vide, hvor lejer finder tingene ombord. Skulle der være mangler eller lignende, bedes det meddelt før lejer afslutter instruktionen. Gennemgang af instruktion udgør en del af lejeperioden.

4. OVERDRAGELSE / ÆNDRINGER:

For alle ændringer i lejemålet (dog senest 4 uger før ankomst) tillægges et gebyr på kr. 500,- til dækning af de omkostninger Kalhøj Boatcharter pådrager sig i forbindelse med ændringen. Ændringer foretaget senere end 4 uger før ankomst betragtes som annullering og ny reservation er nødvendig.

5. FORSIKRING / KAUTION:

Kalhøj Boatcharter bekræfter at båden er fuldt forsikret, ansvar/-kasko iht. kontraktbetingelserne. Forsikringsselskabet er oplyst om at båden udlejes, og hvis det kræves, er ekstrapræmie betalt. Personerne ombord og deres private ejendele er ikke dækket af bådens forsikring. Kautionen udgør et beløb svarende til selvrisikoen på bådens forsikring og erlægges lokalt ved overdragelsen kontant, og beløbet tilbagebetales efter rettidig tilbagekomst til havnen og efter skadefri sejlads. Ved sejlads i Sverige/Norge erlægges dobbelt kaution. Værdien af eventuelle skader på eller mangler på båden eller dens udstyr vil blive modregnet i kautionen inden dette tilbagebetales. Har båden været udsat for grundstødning, kollision eller uheld/havari vil der ikke blive tilbagebetalt noget af kautionen, før skaden har været besigtiget og vurderet. Ved grundstødning, kollision eller større havari på båden er det lejers pligt at informere Kalhøj Boatcharter og relevante myndigheder. Lejer hæfter med kautionen i lejeperioden også for skader forårsaget af 3. mand, ved kollision, brand, tyveri, hærværk m.m. også selvom lejer er uden skyld i hændelsen. Lejer hæfter også for skader sket i lejeperioden, selvom han ikke var ombord.

6. SØKORT OG HÅNDBØGER:

Kalhøj Boatcharter har intet ansvar for fejl og mangler i de medfølgende søkort og håndbøger, og lejer må ikke foretage rettelser i disse.

7. RENGØRING / DIESEL / VAND / GAS:

Båden udleveres rengjort og med fyldte vand- og dieseltanke og skal afleveres igen opryddet, med rengjort køkkengrej og komfur samt tømt for affald. Båden afleveres med genopfyldte vand- og dieseltanke. Båden udleveres med gas – hvis isatte gasflaske går tom, er det lejers ansvar at købe og isætte ny gasflaske. For rensning af stoppet toilet eller toilet-afløb beregnes et gebyr på kr. 2500,-. Ved afmærkning fra fodtøj på dæk, forbeholder Kalhøj Boatcharter sig ret til opkrævning af ekstra rengøringsgebyr.

8. HUSDYR:

Husdyr ombord er ikke tilladt.

9. SEJLERERFARING / CREWLISTE:

Minimum alder er 21 år. Myndighederne kræver at skipper har sejlkompetence og sejlerbevis. Senest 7 dage før sejlerferien skal kopi af sejlerbevis tilsendes Kalhøj Boatcharter sammen med udfyldt crewliste samt sejlererfaringsCV. Ved generel inkompetence forbeholder Kalhøj Boatcharter sig ret til at afvise lejer eller annullere aftalen.

10. TEKNISK SERVICE / ANSVAR:

Det er lejers forpligtelse: a) at underrette Kalhøj Boatcharter ved forsinket ankomst / aflevering iht. de på ordrebekræftelsen angivne tidspunkter; b) at rette sig efter ordensbestemmelser og anvisninger, der gives af Kalhøj Boatcharter og de lokale myndigheder; c) at underrette Kalhøj Boatcharter straks i tilfælde af grundstødning eller uheld. Natsejlads er normalt ikke tilladt. Under sejladsen er lejer altid velkommen til at kontakte Kalhøj Boatcharter for eventuel assistance samt råd og vink. VIGTIGT: konstaterer lejer mangler, skader eller fejl ved båden eller dens udstyr, skal Kalhøj Boatcharter eller dennes lokale repræsentant straks underrettes derom, således at afhjælpning og udbedring heraf kan ske på stedet. Udbedring af skader må kun finde sted med Kalhøj Boatcharter’s eller repræsentanters accept. Hvis den bestilte båd af tekniske årsager/skader ikke skulle være disponibel, vil udlejer forsøge at stille en anden båd af tilsvarende standard og størrelse til disposition.

11. SKADESERSTATNING:

Kan Kalhøj Boatcharter af uforudsigelige grunde (f.eks. opstået i den forudgående lejeperiode) ikke stille den lejede sejlbåd til rådighed, er Kalhøj Boatcharter berettiget til at stille en anden båd af samme størrelse og antal køjer til rådighed for lejer, alternativt at refundere lejebeløbet. Dog kan lejer ikke gøre krav på skadeserstatning. Evt. refusion vil stå i forhold til det antal dage båden ikke står til rådighed. Såfremt Kalhøj Boatcharter ikke rettidigt eller kun delvist kan udbedre evt. skader forårsaget af en forudgående lejer, kan lejer kun kræve kontrakten ophævet eller nedslag i prisen, hvis båden er skadet i forhold til sin sødygtighed.

12. REKLAMATIONER:

Såfremt lejer har reklamationer over båden, skal disse skriftligt meddeles Kalhøj Boatcharter senest i forbindelse med tilbageleveringen. Såfremt båden er tilbageleveret uden skriftlige reklamation, er lejer ikke berettiget til senere at reklamere, og Kalhøj Boatcharter kan afvise klagen uden særlig begrundelse.

13. ANSVAR:

Kalhøj Boatcharter har ingen ansvar over for nogen ombordværende personer, såfremt disse skulle komme til skade eller lide overlast uanset årsag. Båden må ikke benyttes til kapsejlads eller lovstridige formål.

14. FORBEHOLD:

Vi gør opmærksom på at rejse samt ophold på og sejlads med bådene foregår på eget ansvar. Vi kan ikke drages til ansvar for vind- og vejrforholdende lokalt, force majeure eller force majeure lignende forhold eller andre forhold, som vi er uden indflydelse på.

15. INFORMATIONSMATERIALE:

Ved gennemgang af båden ved ankomst, vil lejere kunne få information med praktiske oplysninger om havnen som båden ligger i, hvem som tager imod lejer samt relevante telefonnumre og turforslag.

16. TVIST:

Enhver tvist i anledning af nærværende lejeaftale skal afgøres ved dansk ret.